Bạn Cần Hỗ Trợ Gì ?


Dịch Vụ Liên Hệ

2 tháng 12, 2019

Share Source Code Tool Web Lọc Bạn Không Tương Tác Facebook

Vnit Tech
tháng 12 02, 2019 - 2 tháng 12, 2019

Chào các bạn , nay mình chia xin sẻ đến đọc giả mình về 1 source code lọc bạn bè không tương tác , được thông qua api facebook và mã truy cập người dùng để hoạt động , vậy source code đó là gì và cài đặt nó như thế nào mình mới các bạn cùng tham khảo ngay luôn nhé.
Share Source Code Tool Web Lọc Bạn Không Tương Tác Facebook
hình minh họa


hướng dẫn cài đặt

Đầu tiên các bạn tạo cho mình 1 trang cấu trúc html cơ bản đầy đủ các cặp thẻ như sau :
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tiêu đề Công Cụ</title>
</head>
<body>
...Nội Dung Hiển Thị ( đây là phần html để hiển thị nội dung cho trang web )...
</body>
</html>

THÊM CSS , CSS BOTTRAP

Hãy nhúng bootrap css và css sau phí dưới thẻ <head> của bạn
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"/>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap-theme.min.css"/>
<style type="text/css">
 body {
  background: #3332;
 }
 .container{
  margin-top: 15px;
 }
 .button-action{
  text-align: center;
 }
 .container > .row > .table tr.active th,
 .container > .row > .table tr.active td {
  background-color:#123456;
  color: white;
  font-weight: bold;
 }
 </style>

THÊM META

Thêm thẻ meta sau dưới thẻ <head> để web hiểu định dạng và xuất bản đúng font chữ của bạn không bị lỗi.
<meta charset="UTF-8"/> 
Thêm thẻ meta sau để google hiểu bạn đang xem website ở thiết bị nào từ đó google sẽ hiển thị trang web chuẩn size trên các thiết bị khác nhau

 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>

THÊM JS

Dưới là phần js , các bạn hãy nhét chúng vào trên thẻ đóng </body>
<script src="https://cdn.datatables.net/1.10.15/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="https://cdn.datatables.net/1.10.15/js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
var _Friends = new Array();
var _Comments = new Array();
var _Reactions = new Array();
$("#table-friends").on('click', 'tr', function() {
    $(this).toggleClass('active');
});
function getListFriend() {
    _TOKEN = $("#accessToken").val();
    if (!_TOKEN) {
        alert("Vui Lòng Nhập Mã Access Token Full Quyền!");
        return false;
    }
    $("#result-msg").html('<img src="https://www.drupal.org/files/issues/throbber_13.gif" width="30" height="30" /> Đang Lấy Thông Tin. Vui Lòng Đợi...').fadeIn("slow");
    var gender = $("#gender").val();
    if (gender == 'male') {
        var a = 'AND sex != \'female\'';
        var a = 'SELECT friend_count, uid, name FROM user WHERE uid IN (SELECT uid2 FROM friend WHERE uid1 = me()) AND sex != "female" ORDER BY rand() LIMIT 5000';

    } else if (gender == "female") {
        var a = 'SELECT friend_count, uid, name FROM user WHERE uid IN (SELECT uid2 FROM friend WHERE uid1 = me()) AND sex != "male" ORDER BY rand() LIMIT 5000';
    } else if (gender == 'die'){
        var a = 'SELECT id, name FROM profile WHERE id IN (SELECT uid2 FROM friend WHERE uid1 = me()) AND name = "Facebook User" ORDER BY rand() LIMIT 5000';
    } else if(gender == '500fr'){
    var a = 'SELECT friend_count, uid, name FROM user WHERE uid IN (SELECT uid2 FROM friend WHERE uid1 = me()) AND friend_count < 500 ORDER BY rand() LIMIT 5000';
    } else if(gender == 'vn'){
    var a = 'SELECT locale, uid, name FROM user WHERE uid IN (SELECT uid2 FROM friend WHERE uid1 = me()) AND locale != "vi_VN" ORDER BY rand() LIMIT 5000';
    } else if(gender == 'vn'){
    var a = 'SELECT locale, uid, name FROM user WHERE uid IN (SELECT uid2 FROM friend WHERE uid1 = me()) AND locale != "vi_VN" ORDER BY rand() LIMIT 5000';
    } else {
    var a = 'SELECT uid, name FROM user WHERE uid IN (SELECT uid2 FROM friend WHERE uid1 = me()) ORDER BY rand() LIMIT 5000';
    }
    $.ajax({
        url: "https://graph.facebook.com/fql",
        type: "GET",
        dataType: "JSON",
        data: {
            access_token: _TOKEN,
            q: a
        },
        success: (data) => {
        _Friends = data.data;
            getStatus();
        }
    })
}

function showFriends(Data) {
    var arrFriends = new Array();
    $.each(Data, (i, item) => {
        arrFriends[i] = [
            (i + 1),
            '<img src="https://graph.facebook.com/' + item.uid + '/picture?width=30&height=30" /> <a target="_blank" href="https://fb.com/' + item.uid + '"> ' + item.name + '</a>',
            item.uid,
            item.reaction,
            item.comment,
            (item.comment * 2 + item.reaction) * 100
        ];
    })
    $('#table-friends').DataTable({
    destroy: true,
        data: arrFriends,
        columns: [{
                title: "STT"
            },
            {
                title: "FB NAME"
            },
            {
                title: "FB ID"
            },
            {
                title: "REACT"
            },
            {
                title: "COMMENT"
            },
            {
                title: "POINT"
            },
        ],
        "order": [
            [5, "desc"]
        ],
        "language": {
            "search": "Tìm Kiếm",
            "paginate": {
                "first": "Về Đầu",
                "last": "Về Cuối",
                "next": "Tiến",
                "previous": "Lùi"
            },
            "info": "Hiển thị _START_ đến _END_ của _TOTAL_ mục",
            "infoEmpty": "Hiển thị 0 đến 0 của 0 mục",
            "lengthMenu": "Hiển thị _MENU_ mục",
            "loadingRecords": "Đang tải...",
            "emptyTable": "Không có gì để hiển thị",
        }
    });
}

function getStatus() {
    $("#result-msg").empty().html('<img src="https://www.drupal.org/files/issues/throbber_13.gif" width="30" height="30" /> Đang Lấy Thông Tin Tương Tác...');
    var limit = $("#total_post").val();
    $.ajax({
        url: "https://graph.facebook.com/me/feed",
        type: "GET",
        dataType: "JSON",
        data: {
            limit: limit,
            access_token: _TOKEN,
            fields: "id"
        },
        success: (data) => {
            getComments(data.data);
            getReactions(data.data);
            setTimeout((e) => {
                Ranking();
            }, 10000)
        }
    })
}

function getReactions(Status) {
    var limit = 10000;
    for (var i = 0; i < Status.length; i++) {
        $.ajax({
            url: "https://graph.facebook.com/" + Status[i].id + "/",
            type: "GET",
            dataType: "JSON",
            data: {
                access_token: _TOKEN,
                fields: "reactions.limit(" + limit + ").summary(true)"
            },
            success: (data) => {
                if (data.reactions.data) {
                    exPortReactions(data.reactions.data)
                }
            }
        })
    }
}

function exPortReactions(Reactions) {
    for (var i = 0; i < Reactions.length; i++) {
        _Reactions.push(parseInt(Reactions[i].id));
    }
}

function getComments(Status) {
    var limit = 1000;
    for (var i = 0; i < Status.length; i++) {
        $.ajax({
            url: "https://graph.facebook.com/" + Status[i].id + "/",
            type: "GET",
            dataType: "JSON",
            data: {
                access_token: _TOKEN,
                fields: "comments.limit(" + limit + ").summary(true)"
            },
            success: (data) => {
                if (data.comments.data) {
                    getComments2(data.comments.data);
                }
            }
        })
    }
}

function getComments2(Comments) {
    var limit = 2000
    for (var i = 0; i < Comments.length; i++) {
        _Comments.push(parseInt(Comments[i].from.id));
        $.ajax({
            url: "https://graph.facebook.com/" + Comments[i].id + "/",
            type: "GET",
            dataType: "JSON",
            data: {
                access_token: _TOKEN,
                fields: "comments.limit(" + limit + ").summary(true)"
            },
            success: (data) => {
                if (data.comments) {
                    exPortComments(data.comments.data);
                }
            }
        })
    }
}

function exPortComments(Comments) {
    for (var i = 0; i < Comments.length; i++) {
        _Comments.push(parseInt(Comments[i].from.id));
    }
}

function Ranking() {
    $("#result-msg").empty().html('<img src="https://www.drupal.org/files/issues/throbber_13.gif" width="30" height="30" /> Đang Tính Toán Thứ Hạng ...');
    for (var i = 0; i < _Friends.length; i++) {
        _Friends[i].reaction = countItems(_Reactions, _Friends[i].uid);
        _Friends[i].comment = countItems(_Comments, _Friends[i].uid);
    }
    $("#ds-friends").fadeIn("slow");
    setTimeout((e) => {
        $("#result-msg").empty().html('<img src="http://uxotucung.org/wp-content/uploads/2016/03/tick-1-500x500.png" width="30" height="30" /> Thành Công!');
        show();
    }, 5000)
}

function show() {
    showFriends(_Friends);
}

function arrayCountValues(arr) {
    var v, freqs = {};
    for (var i = arr.length; i--;) {
        v = arr[i];
        if (freqs[v]) freqs[v] += 1;
        else freqs[v] = 1;
    }
    return freqs;
}

function countItems(arr, what) {
    var count = 0,
        i;
    while ((i = arr.indexOf(what, i)) != -1) {
        ++count;
        ++i;
    }
    return count;
}
$("Del_0_Point").html('<img src="https://www.drupal.org/files/issues/throbber_13.gif" width="30" height="30" /> Đang Lấy Thông Tin. Vui Lòng Đợi...').fadeIn("slow");

function Del_0_Point() {
    $.each(_Friends, (i, item) => {
        if ((item.reaction + item.comment) === 0) {
            removeFriend(i, item);
        }
    })
}

function Del_Selected() {
    var Data = $("#table-friends").DataTable().rows('.active').data();
    for (var i = 0; i < Data.length; i++) {
        removeFriend2(i, Data[i][2], Data[i][1].match(/"> (.*)</)[1]);
    }
}

function removeFriend2(i, FBID, NAME) {
    ! function(i, FBID, NAME) {
        setTimeout(function() {
            $.ajax({
                url: 'https://graph.facebook.com/me/friends/' + FBID,
                type: "GET",
                dataType: "JSON",
                data: {
                    access_token: _TOKEN,
                    method: "delete",
                }
            }).done((e) => {
                $("#result-msg").fadeOut("slow", function() {
                    $("#result-msg").empty().html('<img src="https://www.ochealthiertogether.org/content/global/application/indicators/gauges/target-met.png" width="20" height="20" /> Đã Xóa: <img src="https://graph.facebook.com/' + FBID + '/picture?width=30&height=30" /> ' + NAME + '(' + FBID + ')').fadeIn("slow");
                })
            }).error((e) => {
                $("#result-msg").fadeOut("slow", function() {
                    $("#result-msg").empty().html('<img src="https://cdn.pixabay.com/photo/2017/02/12/21/29/false-2061132_960_720.png" width="20" height="20" /> Đã Xóa: <img src="https://graph.facebook.com/' + FBID + '/picture?width=30&height=30" /> ' + NAME + '(' + FBID + ')').fadeIn("slow");
                })
            })
        }, i * 500)
    }
    (i, FBID, NAME)
}

function removeFriend(i, USER) {
    ! function(i, USER) {
        setTimeout(function() {
            $.ajax({
                url: 'https://graph.facebook.com/me/friends/' + USER.uid,
                type: "GET",
                dataType: "JSON",
                data: {
                    access_token: _TOKEN,
                    method: "delete",
                }
            }).done((e) => {
                $("#result-msg").fadeOut("slow", function() {
                    $("#result-msg").empty().html('<img src="https://www.ochealthiertogether.org/content/global/application/indicators/gauges/target-met.png" width="20" height="20" /> Đã Xóa: <img src="https://graph.facebook.com/' + item.uid + '/picture?width=30&height=30" /> ' + USER.name + '(' + USER.uid + ')').fadeIn("slow");
                })
            }).error((e) => {
                $("#result-msg").fadeOut("slow", function() {
                    $("#result-msg").empty().html('<img src="https://cdn.pixabay.com/photo/2017/02/12/21/29/false-2061132_960_720.png" width="20" height="20" /> Đã Xóa: <img src="https://graph.facebook.com/' + item.uid + '/picture?width=30&height=30" /> ' + USER.name + '(' + USER.uid + ')').fadeIn("slow");
                })
            })
        }, i * 300)
    }
    (i, USER)
}
</script>

THÊM HTML ĐỂ WEB HIỂN THỊ

Đoạn html này bạn hãy đặt chúng nằm trên thẻ đóng </body> hoặc nằm dưới thẻ mở <body>
<div class="container">
<div class="row">
<center><h2 style="color: blue;">TOOLS LỌC BẠN BÈ TƯƠNG TÁC</h2></center>
<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">Lọc danh sách bạn bè không tương tác</h3>
</div>
<div class="panel-body">
<div class="col-md-12">
<div class="form-group">
<input type="text" name="" id="accessToken" class="form-control" value="" required="required" placeholder="Nhập Mã Access Token Full Quyền">
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
<div class="form-group">
<label>Chọn Giới Tính</label>
<select name="" id="gender" class="form-control" required="required" title="Giới Tính Bạn Bè Muốn Lọc">
<option value="all">Tất Cả</option>
<option value="male">Nam</option>
<option value="female">Nữ</option>
<option value="500fr">Bạn Bè Dưới 500</option>
<option value="vn">Bạn Bè Là Người Nước Ngoài</option>
</select>
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
<div class="form-group">
<label>Chọn Số Lượng Post</label>
<select name="" id="total_post" class="form-control" required="required" title="Lượng Post Muốn Quét">
<option value="10">10</option>
<option value="20">20</option>
<option value="50">50</option>
<option value="50">100</option>
<option value="200">200</option>
<option value="10000">10000</option>
</select>
</div>
</div>
<div class="col-md-12">
<div class="form-group button-action">
<button type="button" class="btn btn-success" onclick="getListFriend();">Tiến Hành Lọc</button>
<button type="button" class="btn btn-danger" onclick="Del_0_Point();">Xóa Bạn Có Điểm Tương Tác Bằng 0</button>
<button type="button" class="btn btn-danger" onclick="Del_Selected();">Xóa Bạn Đã Chọn</button>
</div>
</div>
<div class="col-md-12">
<div class="alert alert-info" id="result-msg" style="display: none;">

</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-primary" style="display: none;" id="ds-friends">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">Danh Sách Xếp Hạng</h3>
</div>
<div class="panel-body">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered" width="100%" id="table-friends">
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

lời kết

vậy hướng dẫn đến đây là kết thúc rồi , bạn nào có cơ bản về web đây là chuyện bình thường , còn chưa có thì hãy downloand nguyên tệp đã cài đặt sẵn ở nút button bên dưới , về chỉ việc đưa lên hosting và sử dụng thôi. chúc các bạn thành công nhé.

Dịch Vụ Thiết Kế WebSite


Bán hàng đảm bảo Thiết Kế Web

Chúng tôi cung cấp website theo mẫu , thiết kế web Theo Yêu Cầu

Cam kết giá tốt Cam kết giá tốt

Website Trên Blogvnit Cam Kết Với Giá Tốt Nhất Hiện Nay

Giao hàng toàn quốc Bảo Hành , Fix Lỗi

Bảo hành hỗ trợ cài đặt miễn phí đến khi hợp ý khách hàng

Dịch vụ hỗ trợ 24/7 Dịch vụ hỗ trợ 24/7

Đội ngũ nhân viên của blogvnit Hân hạnh đồng hành cùng bạn

THAM KHẢO DỊCH VỤ